Acest site foloseste cookies. Navigand in continuare, va exprimati acordul asupra folosirii cookie-urilor. Politica de utilizare a cookie-urilor | Protectia datelor cu caracter personal

PROGRAMUL PRIVIND CASAREA AUTOVEHICULELOR UZATE

Anunț referitor la persoanele înscrise în Programul privind casarea autovehiculelor uzate
Anunț referitor la persoanele înscrise în Programul privind casarea autovehiculelor uzate

Comuna Ibănești se numără printre localitățile care s-au înscris și au fost aprobate în Programul privind casarea autovehiculelor uzate, derulat prin Administrația Fondului Pentru Mediu (A.F.M.). Lista persoanelor fizice care s-au înscris în program a fost transmisă de către A.F.M. către Primăria Comunei Ibănești, prin urmare se dă startul următoarelor etape.

IMPORTANT: Extras din Ghidul de Finanțare din 23 august 2022 a Programului Privind Casarea Autovehiculelor Uzate, Emitent Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor

Articolul 9

Criterii de eligibilitate a solicitantului de finanţare

(1) Este considerat eligibil solicitantul de finanţare care, la data solicitării stimulentului pentru casare, îndeplineşte următoarele condiţii:

a) este persoană fizică cu domiciliul pe raza teritorială a delegatului;

b) deţine în proprietate un autovehicul uzat înmatriculat pe numele său de cel puţin 5 ani şi se află în evidenţele fiscale ale UAT delegat, cu excepţia persoanei fizice care a devenit proprietar ca urmare a partajului judiciar sau a dezbaterii procedurii succesorale;

c) nu este înregistrat cu obligaţii restante de plată a taxelor, impozitelor, amenzilor şi contribuţiilor către bugetul de stat şi bugetul local, conform prevederilor legale în vigoare;

d) nu a obţinut şi nu este pe cale să obţină finanţare prin proiecte ori programe finanţate din alte fonduri publice, fonduri comunitare, inclusiv prin Programul de stimulare a înnoirii Parcului auto naţional 2020-2024 sau prin Programul privind reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră în transporturi, prin promovarea vehiculelor de transport rutier nepoluante şi eficiente din punct de vedere energetic, 2020-2024, pentru acelaşi autovehicul uzat cu care participă în Program;

e) nu este condamnat pentru infracţiuni împotriva mediului, prin hotărâre judecătorească definitivă;

f) se angajează să predea spre casare şi să radieze din circulaţie şi din evidenţele fiscale autovehiculul uzat pentru care solicită stimulentul pentru casare;

g) se angajează că nu va achiziţiona un autoturism cu norma de poluare Euro 5 şi/sau inferioară în termen de 3 ani de la primirea stimulentului pentru casare.

(2) În situaţia în care solicitantul de finanţare este proprietar ca urmare a partajului judiciar sau a dezbaterii procedurii succesorale, acesta va depune la delegat declaraţia pe propria răspundere conform căreia autovehiculul uzat nu a fost folosit de coproprietari/fostul proprietar atât în cadrul Programului, cât şi pentru proiecte ori programe finanţate din alte fonduri publice, fonduri comunitare, inclusiv prin Programul de stimulare a înnoirii Parcului auto naţional 2020-2024 sau prin Programul privind reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră în transporturi, prin promovarea vehiculelor de transport rutier nepoluante şi eficiente din punct de vedere energetic, 2020-2024.

(3) În situaţia în care autovehiculul uzat este deţinut în coproprietate, solicitantul de finanţare va depune la delegat şi acordul scris al coproprietarilor privind participarea în cadrul Programului.

Articolul 10

Criterii de eligibilitate a autovehiculului uzat

Este considerat eligibil autovehiculul care îndeplineşte cumulativ următoarele condiţii: a) este înregistrat în evidenţele fiscale ale delegatului;

b) la data solicitării acordării stimulentului pentru casare, are o vechime mai mare sau egală cu 15 ani, calculată de la anul fabricaţiei; dacă anul înmatriculării înscris în cartea de identitate este anterior anului fabricaţiei, se consideră an de fabricaţie anul înmatriculării;

 c) are norma de poluare Euro 3 şi/sau inferioară;

d) conţine componentele esenţiale: motor, transmisie, tren de rulare, caroserie, şasiu, precum şi echipamente electronice de gestionare a funcţiilor autovehiculului şi dispozitive catalizator, dacă acestea au fost prevăzute din fabricaţie.

Ce etape urmează pentru solicitanții de finanțare în cadrul Programului privind casarea autovehiculelor uzate

PASUL 1  Primăria Comunei Ibănești înștiințează solicitanții din lista transmisă de către A.F.M, în termen de 10 zile lucrătoare, ce acte trebuie să depună pentru a se verifica eligibilitatea acestora..

PASUL 2 După primirea înștiințării, în termen de 30 de zile lucrătoare, depuneți la Compartimentul Relații cu Publicul dosarul cu actele solicitate.

PASUL 3. Dosarul este verificat în termen de zece zile lucrătoare de către reprezentanții Compartimentului Taxe și Impozite.

Ȋn cazul în care dosarul dumneavostră este incomplet, veți fi înștiințat ca în termen de 5 zile lucrătoare de la informare, să depuneți documentele lipsă.

  După verificare, se întocmește un referat de aprobare/ respingere care este înaintat Primarului Comunei Ibănești. Aprobarea/ respingerea cerereii de participare a solicitantului se face prin Dispoziție a Primarului.

  Aprobarea sau respingerea cererii va fi comunicată în scris solicitanților în termen de 3 zile lucrătoare de la emiterea dispoziţiei și va fi adusă la cunoştinţă publică prin afişare la sediul Primăriei Comunei Ibănești şi pe site-ul www.ibanesti.ro.

  Contestaţii legate de aprobarea sau respingerea cererii puteți depune în termen de 5 zile lucrătoare de la data primirii comunicării/afişării acesteia la sediul Primăriei comunei Ibănești şi pe site-ul www.ibanesti.ro. Acestea vor fi soluţionate de către o Comisie numită prin dispoziţia primarului comunei Ibănești, în termen de 2 zile lucrătoare de la depunerea acestora.

PASUL 4. După aprobarea cererii şi expirarea termenului de contestaţii, veți semna contractul de finanțare cu Comuna Ibănești.

PASUL 5. După semnarea contractului de finanțare, veți preda, în termen de 90 de zile, autovehiculul uzat la un Centru autorizat de casare/colectare autovehicule și veți depune la Primăria comunei Ibănești dovada casării şi radierii autovehicului uzat din circulaţie şi din evidenţele fiscale. Certificatul de distrugere va cuprinde o mențiune privind existența componentelor esențiale ale autovehiculului uzat - criteriu prevăzut la art. 10 lit. d din Ghidului de finanţare a Programului privind casarea autovehiculelor uzate.

PASUL 6. Suma de 3.000 de lei va fi virată de către Primăria comunei Ibănești în contul bancar indicat de dumneavoastră, în termen de 90 zile de la depunerea de către solicitant, la sediul primăriei comunei Ibănești a certificatului care atestă casarea autovehiculului, eliberat de Centrul autorizat de casare/colectare autovehicule şi a dovezii de radiere a autovehicului uzat din circulaţie şi din evidenţele fiscale. 

Informații suplimentare privind procedura găsiți AICI

10.07.2023
PROCEDURĂ privind participarea solicitanţilor de finanţare domiciliaţi pe raza comunei Ibănești, județul Mureș ȋn cadrul Programului privind casarea autovehiculelor uzate
PROCEDURĂ privind participarea solicitanţilor de finanţare domiciliaţi pe raza comunei Ibănești, județul Mureș ȋn cadrul Programului privind casarea autovehiculelor uzate

Procedură, termene, documente necesare solicitanților de finanțare din comuna Ibănești, județul Mureș, în vederea obținerii stimulentului de casare în cadrul Programului privind casarea autovehiculelor uzate, derulat prin Administrația Fondului Pentru Mediu (AFM)

PROCEDURĂ privind participarea solicitanţilor de finanţare domiciliaţi pe raza comunei Ibănești, județul Mureș ȋn cadrul Programului privind casarea autovehiculelor uzate

07.31.2023