Acest site foloseste cookies. Navigand in continuare, va exprimati acordul asupra folosirii cookie-urilor. Politica de utilizare a cookie-urilor | Protectia datelor cu caracter personal

Concurs pentru ocupare de post în cadrul Compartimentului Asistență Socială și Resurse Umane

Concurs pentru ocupare de post în cadrul Compartimentului Asistență Socială și Resurse Umane
FOTO: Concurs pentru ocupare de post în cadrul Compartimentului Asistență Socială și Resurse Umane


Primăria Ibănești organizează concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a postului vacant de execuție, în structura aparatului de specialitate al Primarului comunei Ibănești, de consilier, clasa I, grad profesional debutant - Compartimentul asistență socială și resurse umane.

Candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții specifice:

► studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă, în asistență socială, sociologie, litere, științe administrative sau drept.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

⇒ 12 aprilie 2021, ora 15:00 - data limită de depunere a dosarelor;

⇒ selecţia dosarelor: în termen de 5 zile lucratoare de la ultima zi de depunere a dosarelor;

⇒ 22 aprilie 2021, ora 10:00  proba scrisă;

⇒ proba interviu: în termen de 5 zile lucrătoare de la data probei scrise.

Dosarul de concurs pentru înscriere, trebuie să conțină următoarele documente :

► formularul de înscriere prevăzut în anexa nr. 3 din HG nr. 611/2008;

► curriculum vitae, modelul comun european;

► copia actului de identitate;

► copii ale diplomelor de studii; 

► copia adeverinţei care atestă starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului.

► cazierul judiciar;

► declaraţia pe propria răspundere sau adeverinţa care să ateste calitatea sau lipsa calităţii de lucrător al Securităţii sau colaborator al acesteia.

Documentele solicitate în copie se prezintă în copii legalizate sau însoţite de documentele originale, care se certifică pentru conformitatea cu originalul de către secretarul comisiei de concurs, cu excepţia actului de identitate care se poate transmite şi în format electronic, la adresa de e-mail: ibanesti@cjmures.ro

Documentația necesară pentru concurs: 

► anunțul concursului în formă integrală și bibliografia necesară
► declarație pe proprie răspundere
► formular pentru înscriere la concurs

Condiții generale pentru ocuparea funcției publice vacante
Candidaţii trebuie să îndeplinească cumulativ condiţiile prevăzute de Ordonanța de Urgență nr. 57 din 3 iulie 2019 privind Codul administrativ, art.465, alin. (1), respectiv:
a) cetăţenia română şi domiciliul în România;
b) cunoaşte limba română, scris şi vorbit;
c) vârsta de minimum 18 ani împliniţi;
d) capacitate deplină de exerciţiu;
e) apt din punct de vedere medical şi psihologic să exercite o funcţie publică. Atestarea stării de sănătate se face pe bază de examen medical de specialitate, de către medicul de familie, respectiv pe bază de evaluare psihologică organizată prin intermediul unităţilor specializate acreditate în condiţiile legii;
 f) îndeplineşte condiţiile de studii şi vechime în specialitate prevăzute de lege pentru ocuparea funcţiei publice;
 g) îndeplineşte condiţiile specifice, conform fişei postului, pentru ocuparea funcţiei publice;
 h) nu a fost condamnată pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului sau contra autorităţii, infracţiuni de corupţie sau de serviciu, infracţiuni care împiedică înfăptuirea justiţiei, infracţiuni de fals ori a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei publice, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea, amnistia post-condamnatorie sau dezincriminarea faptei;
 i) nu le-a fost interzis dreptul de a ocupa o funcţie publică sau de a exercita profesia ori activitatea în executarea căreia a săvârşit fapta, prin hotărâre judecătorească definitivă, în condiţiile legii;
 j) nu a fost destituită dintr-o funcţie publică sau nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare în ultimii 3 ani;
 k) nu a fost lucrător al Securităţii sau colaborator al acesteia, în condiţiile prevăzute de legislaţia specifică.

Informații suplimentare se pot obține la telefon: 0265.538.300, e-mail : ibanesti@cjmures.ro.