Acest site foloseste cookies. Navigand in continuare, va exprimati acordul asupra folosirii cookie-urilor. Politica de utilizare a cookie-urilor | Protectia datelor cu caracter personal

Concurs pentru ocupare de post: Serviciul public de Alimentare cu Apă și Canalizare comuna Ibănești

Concurs pentru ocupare de post: Serviciul public de Alimentare cu Apă și Canalizare comuna Ibănești
FOTO: Concurs pentru ocupare de post: Serviciul public de Alimentare cu Apă și Canalizare comuna Ibănești


 Serviciul public de Alimentare cu Apă și Canalizare comuna Ibănești organizează concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcției contractuale de execuție,  vacante, de Muncitor calificat , 1 post. .

Concursul se va desfăşura în conformitate cu dispoziţiile H.G. nr. 1027/2022 pentru modificarea H.G. nr. 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare.

Potrivit art. 3 din H.G. nr. 286/2011 poate participa la concursul pentru ocuparea unui post vacant persoana care îndeplineşte următoarele condiţii:

a) are cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;

b) cunoaşte limba română, scris şi vorbit;

c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;

d) are capacitate deplină de exerciţiu;

e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;

f) îndeplineşte condiţiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;

g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.      

Pentru înscrierea la concurs, candidaţii vor prezenta un dosar de concurs, care va conţine următoarele documente:

1). Cerere de înscriere la concurs

2). Copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;

3). Copiile documentelor care atestă nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice;

4). Copia carnetului de muncă, conformă cu originalul, sau, după caz, o adeverinţă care să ateste vechimea în muncă, în meserie şi/sau în specialitatea studiilor;

5). Cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează;

6). Adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate;

7) - curriculum vitae;

8). Alte documente relevante pentru desfăşurarea concursului;

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

  • Studii: medii
  • vechime : nu este cazul
  • posedă permis de conducere categoria B
  • disponibilitate la program flexibil
  • calificare și competențe ca instalator în domeniul instalațiilor tehico-sanitare

Concursul se va organiza la sediul Primăriei Comunei Ibănești, după cum urmează:

- 13 iulie  2022 , ora 16:00: termenul limită de depunere a dosarelor;

-  22 iulie  2022, ora 12:00 proba scrisă;

-  25 iulie  2022, ora 12:00 proba interviu;

Bibliografia de concurs:

1.Legea 319/2006 a securităţii şi sănătăţii în muncă, Capitolul III- Obligațiile angajatorului, Secțiunea I, II și III

2.O.U.G. 57/2019 – Codul Administrativ, Partea a VI-a, Titlul III, Capitolul I -Prevederi generale aplicabile personalului contractual din autoritățile și instituțiile publice

3. ORDIN nr. 88 din 20 martie 2007 pentru aprobarea Regulamentului-cadru al serviciului de alimentare cu apă şi canalizare- Capitolul I-Dispoziții generale art. 4-8, Capitolul 2-Secțiunea II, Capitolul III – Sisteme de alimentare cu apa si de canalizare, Capitolul IV Servicii de alimentare cu apă- Secțiunea 1- Dispoziții generale și Secțiunea 3 -Tratarea apei brute, Capitolul V- Serviciul de canalizare- Secțiunea 1- Colectarea, transportul și și evacuarea apelor uzate de la utilizatori

Candidaţii vor avea în vedere la studierea actelor normative din bibliografie inclusiv republicările şi completările acestora.

Pentru relații suplimentare, persoană de contact –Gliga Petruț- șef serviciu- telefon 0742110222